Chat qua facebook
Nghị định 88/2020/NĐ-CP
date 16-10-2020 - 08:29 AM

Nghị định này quy định việc hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp sử dụng...

Luật hóa chất số 10/VBHN-VPQH
date 24-08-2020 - 09:02 AM

Luật này quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý...

Nghị định 58/2020/NĐ-CP
date 24-08-2020 - 08:52 AM

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

THÔNG TƯ 06/2020/TT-BLĐTBXH
date 24-08-2020 - 08:35 AM

THÔNG TƯ 06/2020/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

THÔNG TƯ 36/2019/TT-BLĐTBXH
date 24-08-2020 - 08:44 AM

THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH...

QCVN: 01 - 2008/BLĐTBXH
date 14-04-2020 - 08:37 AM

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NỒI HƠI VÀ BÌNH CHỊU ÁP LỰC

« 1 2 3 4 »
Bản quyền thuộc công ty Mastco | Design by Vietit